Integriteitsmodel

Integriteit

Integriteit is een subjectief begrip, waarmee bedoeld wordt: rechtschapen, onomkoopbaar, betrouwbaar, loyaal, er voor de ander zijn als je nodig bent, in oprechtheid zorgen voor de ander door zijn/haar belangen te behartigen en/of te borgend. Integriteit is essentieel voor het scheppen van de vertrouwensbasis, de basis voor een goede (werk)relatie. Integriteit kent geen selectieve voorkeuren, geen discriminatie, geen misbruik, geen intrige of intimidatie, doet anderen en zichzelf geen pijn, is vrij van misleiding, manipulatie en/of chantage, laat de eigen belangen niet prevaleren en heeft geen dubbele agenda’s. Integriteit betekent, binnen de sociale context, rekening houden met en respect hebben voor je medemens, zorgen voor de zwakkeren en kwetsbaren van de samenleving, ook mondiaal.

Ethiek

Het model is bedoeld om vanuit de professioneel ethische houding van haar coaches, trainers, medewerkers en anders betrokkenen, de normen en waarden binnen ERIK REEP C&M naar onze klanten toe te communiceren en te waarborgen. Het coaching model biedt haar coaches, trainers en medewerkers een ethisch verantwoorde ruimte om hun beroepsmatige activiteiten naar beste kunnen, uit te kunnen oefenen, in de situaties waarin zij zich begeven. ERIK REEP C&M biedt haar coaches, trainers en medewerkers een solide basis, op grond van het integriteitsmodel, waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen aan ander(en). Het model biedt bescherming aan alle betrokkenen en voorziet in een duidelijke grensafbakening op basis van haar ethische gedragscodes. Centraal staat hierin; “Verantwoord en met respect met haar klanten omgaat”. ERIK REEP C&M biedt ook bescherming tegen rechtsvervolging voor wie zich strikt aan de letter ervan houdt, in dezelfde mate waarin iemand op grond van kwalijke overtredingen juridisch strafbaar gesteld kan De kunst is om het ethisch model concreet en objectief op papier te zetten, het staat model voor onze manier van werken en zijn.

Moraliteit

Een coach is iemand die doelgericht en realiserend begeleidt, dit houdt ook in dat er tijdens het proces een persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt. De coaches die ons voor ogen staan werken professioneel en beroepsmatig ethisch. De coachees zijn de personen die gecoacht worden. Tijdens het coaching proces wordt vaak strategisch en tactisch gebruik gemaakt van technieken die afkomstig zijn uit verschillende wetenschappelijke richtingen, zoals pedagogie, sociologie en psychologie met daarnaast ook filosofie.

Zwijgplicht

Integriteit, heeft de hoogste prioriteit, veiligheid door bescherming van uw persoonlijke en zakelijke belangen. “Horen, Zien & Zwijgen”: Wat onze ogen en oren inkomt, gaat de wereld niet in. We staan professioneel onder zwijgplicht, daarmee in strijd handelen kan worden gesanctioneerd.

Professionaliteit

Coachen, een kunst, een kunde, gebaseerd op 100% vertrouwen en oprechtheid, waardoor wederzijdse inspiratie mogelijk wordt en de coachees zich coachbaar op te stellen. Professionaliteit kenmerkt zich door het hebben en naleven van strikte beroep gerelateerde gedragsregels. Een professioneel werkende coach houdt zijn privéleven en werk strikt van elkaar gescheiden.

Professioneel werken

Heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die hem dekt tegen calamiteiten en conflicten waarop hij kan worden aangesproken, dit geldt vanzelfsprekend ook voor EREIK REEP Coaching, Training en Solutions als bedrijf. Hij informeert de coachee en/of andere betrokkenen desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij voornamelijk gebruikt bij coaching. Heeft daartoe een curriculum vitae zichtbaar op de website en beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden. Maakt onderscheid tussen een coaching relatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie en staat niet toe dat er belangenverstrengeling optreedt. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coaching relatie beëindigen, dan wel de andere relatie overdragen aan een ander, die ook een bekwame persoon is.

De coach dient op de hoogte van de recentste ontwikkelingen te zijn, openstaand voor nieuwe inzichten, onderzoekt nieuwe methoden, door het volgen van coaching, lezingen, symposia en deelnemen aan intervisie bijeenkomsten, en/of het gebruik maken van mogelijkheden van supervisie.

Verantwoordelijkheid

De coach neemt taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich, zoals die zijn overeengekomen en neergelegd in de samenwerkingsovereenkomst of het contract. Een op ethische normen en waarden werkende coach spreekt zichzelf aan op zijn integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en zijn gelinkt aan de maatschappelijke vorm en culturele normen en waarden, die vooraf goed zijn doorgesproken en op basis van consensus zijn geaccepteerd. De coach is altijd bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.

Coaching overeenkomst

Het coaching proces en haar doelstellingen worden na een intake gesprek op basis van een overeenkomst vastgelegd ter verduidelijking van de wederzijdse afgesproken taken, plichten en toezeggingen.

Delen:
Facebook-Twitter-Google-LinkedIn en E-mail zijn de Social Media kanalen

RSS Blog op Trans4maxion.org

I`m working on an ep and am looking forward to performing data around london when the time is right.