COACHING-OVEREENKOMST

COACHING-OVEREENKOMST
ERIK REEP Coaching & Management
(3 bladzijden: 1 van 3 blz.)
Amstelveenseweg 643 1081 JD Amsterdam T. 020 6441094; M.: +31655775943; E. info@erikreep.nl

Tussen:
M. +31 6 55775943 KvK 34390191
Senior coach: Erik Reep, M.A. in psychologie (USA), mental- en bedrijfscoach

en

De cliënt: ___________________________________________________________________

Naam adres:____________________________________________________________________

BSN:___________________________________________________________________________

Coaching vraag:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Postcode ID doc. no. ———————————————————-

Geslacht: Man/Vrouw

Woonplaats en Geb. datum: _________________________________________________________ – –

Directe aanleiding om dit coaching traject in te gaan is:
Uitgangspunten coaching
• Als coach werk ik op basis van wederzijds commitment.
• Doel van de coaching is dat jij als gecoachte het beste uit jezelf haalt, het is
jouw verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen en om daar waar
zinvol de gewenste resultaten tussentijds bij te stellen.
• De coaching betreft persoonlijke-, professionele- en algemene ontwikkeling,
training en solutions.
• Coaching is geen advisering, therapie of counseling.

1
Werkwijze
In de coaching gesprekken zullen jouw coaching doel, je persoonlijke- of professionele ontwikkeling of actuele werk of levenservaringen centraal staan. We zullen deze uitdiepen en vervolgens bezien welke andere opvattingen, keuzes en gedragingen ervoor kunnen zorgen dat je effectiever en plezieriger met situaties kunt omgaan. Waar zinvol zullen we aanvullende theorieën gebruiken in de vorm van modellen, literatuur en hand-outs. Je mag van mij als coach verwachten dat ik:
 je zal helpen om je vragen te identificeren en te verhelderen,
 aandacht zal besteden aan (inhoudelijke) waarde verduidelijking,  met je brainstorm,
 jou zal aanzetten tot het plannen van actie,
 je gedragspatronen zal identificeren en ter discussie stellen,
 verhelderende vragen zal stellen
 verzoeken zal doen die je tot actie aanzetten.

Tijdens de coaching zal ik jou/jullie aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. Je kunt rekenen op eerlijke en directe vragen en verzoeken. Wederzijdse verantwoordelijkheden
Als coach creëer ik een bevorderend en veilig leerklimaat. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je committent, oprechtheid, je meewerken gedurende het traject, kortom in het behalen van de gewenste resultaten.
Daar, waar je dit nalaat, of dit steeds vanuit niet effectieve oude opvattingen en gedragingen doet, zal ik je hiermee confronteren. Daar waar je mijn houding, werkwijze of interventies niet als bevorderend ervaart, zal jij dat aangeven.

Als Coach Practitioner ben ik aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (de NOBCO) en houd ik mij aan de Ethische Gedragscode voor beroepscoaches en het daaraan verbonden klachten reglement.
Vertrouwelijkheid.
Als (jouw) coach, beloof ik je dat alle informatie die een vertrouwelijk karakter hebben en die mij als zodanig worden toevertrouwd strikt vertrouwelijk behandeld worden, in navolging van mijn beroepsmatige geheimhoudingsplicht.

Zakelijke afspraken:
Deze overeenkomst tussen coach Erik Reep en cliënt(e) mw./dhr. _______________, zal aanvangen op ______-_______-______ en eindigen op: ______-______-______.

In eerste instantie gaan we uit van een coachingstraject van ______ gesprekken om de ______ week/weken.
(3 bladzijden: 2 van 3)blz.)

2
De coaching zal face-to-face plaatsvinden bij ERIK REEP Coaching & Management, op de Amstelveenseweg 643, 1081 JD te Amsterdam.
Het intakegesprek van 30 min is kostenvrij en vrijblijvend.
Betalingsvoorwaarden:
Vooraf aan een coaching traject worden het aantal sessies en de kosten daarvan bepaald. Hiervan zal 50% vooraf (als voorschot) worden voldaan en halverwege het traject zal het resterende bedrag worden betaald.

Een gepland coaching gesprek kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden veranderd of geannuleerd. Indien dit later gebeurt, wordt het geplande coaching gesprek in rekening gebracht.

Je kunt afbellen op telefoonnummer: 020-6441094 of +31655775943 of per E-mail: erik@erikreep.nl

Tijdens het coaching traject vindt een tussentijdse evaluatie plaats, aan de hand waarvan gekeken wordt of het traject kan worden verkort dan wel moet worden verlengd.
Het coaching traject wordt afgerond met een eindevaluatieverslag.
De overeenkomst kan door betrokken partijen zonder opgaaf van reden beëindigd worden.
Onze handtekeningen onder deze overeenkomst geven aan dat wij volledig op de hoogte zijn van en akkoord gaan met de bovenstaande informatie.

Aldus overeengekomen op: ______-______-______

Handtekening cliënt(e): ______________________________

(Naam hieronder in blokletters)

______________________________

Handtekening coach: ______________________________

______________________________

(Naam hieronder in blokletters)
______________________________

te __________________

Datum, ___-___-______

Datum, ___-___-______

(3 bladzijden: 3 van 3 blz.)

3